తోలి జాబితాలో 10 మంది వారసులకు అవకాశమిచ్చిన చంద్రబాబు | NTV