క్రమశిక్షణ పేరిట కఠిన శిక్షలా? టీచర్లు పెట్టే టార్చర్ కి స్కూల్ వెలనంటున్నారా? || NTV